Opposition Players named Smith,Trevor


PlayerNameOpponentsFirst SeasonLast Season
Smith,TrevorCHARLTON ATHLETIC1933-341933-34
Smith,TrevorCRYSTAL PALACE1937-381937-38
Smith,TrevorWALSALL1964-651964-65