Opposition Players named Smith,Bobby


PlayerNameOpponentsFirst SeasonLast Season
Smith,BobbyALDERSHOT1930-311930-31
Smith,BobbySCUNTHORPE UTD1965-661966-67
Smith,BobbyGRIMSBY TOWN1966-671967-68
Smith,BobbyBRIGHTON1969-701970-71
Smith,BobbyHARTLEPOOL UTD1971-721972-73