Opposition Players named Smith


PlayerNameOpponentsFirst SeasonLast Season
SmithMAIDENHEAD1894-951894-95
SmithILFORD1895-961895-96
SmithCHATHAM1897-981898-99
SmithMILLWALL ATHLETIC1899-19001899-1900
SmithPORTSMOUTH1899-19001900-01
SmithQUEENS PARK RANGERS1899-19001919-20
SmithKETTERING1902-031903-04
SmithNORTHAMPTON TOWN1904-051914-15
SmithREADING1904-051919-20
SmithBRIGHTON1906-071912-13
SmithCRYSTAL PALACE1907-081914-15
SmithNORWICH CITY1908-091908-09
SmithSOUTHEND UTD1908-091908-09
SmithLUTON TOWN1909-101910-11
SmithEXETER CITY1910-111914-15
SmithBRENTFORD1912-131912-13
SmithWEST STANLEY1919-201919-20
SmithBRISTOL ROVERS RES1938-391938-39
SmithYEOVIL TOWN1938-391938-39
SmithTUNBRIDGE WELLS RANGERS1939-401939-40
SmithRN DEPOT1944-451944-45
SmithROYAL MARINES1944-451945-46
SmithHMS ROBERTSON1945-461945-46
SmithMILLWALL1945-461945-46
SmithBARRY TOWN1946-471946-47
SmithDARTFORD1946-471946-47
SmithGUILDFORD CITY1946-471946-47
SmithEXETER CITY RESERVES1948-491948-49
SmithTONBRIDGE1948-491948-49
SmithBATH CITY1949-501949-50
SmithHEADINGTON1949-501949-50