Opposition Players named Kirby


PlayerNameOpponentsFirst SeasonLast Season
KirbyBROMLEY1894-951894-95
KirbyPORTSMOUTH1904-051910-11
KirbyEXETER CITY1913-141913-14
KirbyMERTHYR TOWN1913-141913-14
KirbyFOLKESTONE1938-391938-39
KirbyGRAVESEND UTD1944-451944-45