Opposition Players named Howarth,Syd


PlayerNameOpponentsFirst SeasonLast Season
Howarth,SydMERTHYR TYDFIL1947-481947-48