Opposition Players named Blythe


PlayerNameOpponentsFirst SeasonLast Season
BlythePORTSMOUTH1899-19001904-05
BlytheMILLWALL1904-051910-11
BlytheWATFORD1912-131912-13